განვადების პირობები

მსესხებელი უნადა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

1) აუცილებელია თბილისის ჩაწერა. აგრეთვე უნდა ცხოვრობდეს თბილისში.
2) პირადობის მოწმობა , რომელიც არ არი ვადა გასული.
3) მინიმუმ 1 თავმდები პირის თანამონაწილეობა განვადების პროცედურაში.
4) პირველადი შენატანი შეადგენს კომპიუტერის ღირებულების მინიმუმ 40%.
5) განვადების მაქსიმალური ვადაა 3 თვე . (დარჩენილი თანხა ნაწილდება სამ თვეზე)
6) ყოველთვიური პროცენტული დანამატი შეადგენს წინასწარი გადასახადის გადახდის შემდეგ დარჩენილი თანხის 2,8% . ანუ ,თუ სესხი შეადგენს 500 ლარს, ყოველ თვე დაერიცხება 14 ლარი რაც 3 თვის განმავლობაში შეადგენს 42 ლარს.
7) გადახდა წარმოებს ყოველი თვის ჩვენს მიერ დადგენილ რიცხვში. იოსელიანის 25. ან ქვემოთ მითითებული საბანკო ანგარიშებზე.
8) ყოველ გადაცილებულ დღეზე გერიცხებათ ჯარიმა 10 ლარის ოდენობით. 7 კალენდარული დღის დაგვიანების შემდეგ . კომპანია მიიღებს გადაწყვეტილებას ყველა იურიდიული ხრხით დაიბრუნოს თავისი კუთვნილი თანხა ან ტექნიკა.
9) განვადებით გატანილი კომპიუტერული ტექნიკა ითვლება კომპანია ,,ემ.ერ.ჯი,, -ს საკუთრებად იქმდე , სანამ სრულად არ დაიფარება ნასესხები თანხა. (ეს პირობა დევს ხელშეკრულებაში და დასტურდება მსესხებელის და ორივე თავმდები პირის ხელმოწერით)
10) აუცილებელია ადგილზე სრულად გაეცნოთ ხელშეკრულების ყველა პუნქტს და ხელი მოაწეროთ. 
რეკვიზიტები: იოსელიანის ქ # 25. ტელ: 42-02-41; 47-81-51. 899 911065
საბანკო რეკვიზიტები:
შ.პ.ს ,,ემ.ერ.ჯი,,
ს.კ. 200252877 . t: 478151.
 
ს.ს. ,,თი.ბი.სი,, ბანკის მარჯანიშვილის ფილიალი:
საბანკო კოდი : 220101850
 
ანგარიშსწორების ანგარიში :  91836020100003
 
Hosted by uCoz